Komppi - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Komppi

Act Locally Think Globally - A Case Study on UNEP (Finland-Botswana)

KOMPPI-verkostohanke (Koulu kohtaa maailman 2013-2014)

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa globaalin ja paikallisen välisen jännitteen ymmärtämistä mielenkiintoisella ja merkityksellisellä tavalla. Valittu ekologisen kestävän kehityksen kompetenssialue tukee lukion lukuvuoden 2013-2014 tavoitteita (ekologinen kestävä kehitys) sekä oppilaitoksen kansainvälisyyden kehittämisen suunnitelmaa.

Yleinen tavoite

Tavoitteena on vahvistaa "Kestävä elämäntapa" -kompetenssialuetta opiskelijoiden kannalta mielenkiintoisella ja riittävän konkreettisella tavalla.

Taustalla on YK:n ympäristöohjelman teemat, joista opiskelijat valitsevat itseään eniten kiinnostavat osa-alueet (ilmastonmuutos, luonnonmullistukset ja konfliktit, ekosysteemin hallinta, ympäristölainsäädäntö,  haitalliset jätteet, kierrätystehokkuus). Kumppanikoulu (Botswanasta) vastaavasti valitsee opiskelijoiden kanssa heitä eniten haastavat teemat. Yhteistä osaamista kumppanikoulun kanssa pyritään rakentamaan "vaihtopöytä" -ajatuksella. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen osaamisen vahvistuu tiedollisen lisäksi myös kokemuksellisena ja asenteellisena.

Hankkeessa tavoitellut tuotokset

Hankkeen konkreettisina tuotoksina syntyy:
  1. Koulujen itsearvioinnit opiskelijoiden kokemista (oman maan) kestävää elämäntapaa uhkaavista tekijöistä/haasteista: a. sähköiset (pp-) esitykset (joissa kuvilla keskeinen rooli), b. esitykset itsearvioista jaetaan koulujen kesken.
  2. Blogi-sivusto, johon molempien koulujen valitut edustajat kirjoittavat hankkeen etenemiseen liittyviä kuulumisia lukuvuoden aikana.
  3. Lukioon koulukohtainen Moodle-verkkokurssi liittyen YK:n ympäristöohjelmaan (UNEP)

Erityisenä opiskelijoita aktivoivina ja havainnollistavina tarkastelukohteina ovat (kumppanuus)koulujen opiskelijoiden kulutustottumusten kartoittaminen, matemaattinen mallintaminen ja erojen vertailu. Yksi oppimistulos voi olla myös siinä, että opiskelijat huomaavat arvottavansa asioita eri tavalla kulttuuritaustastaan riippuen.

Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyy tietoa kumppanuuskoulujen (jotka edustavat tyystin erilaista luonto- ja kulttuuriympäristöä) yhteinen "tulevaisuuskuva", visio siitä, minkälaista kulutustulevaisuutta kohden koulujen opiskelijat yhdessä tahtoisivat edetä.

Kumppanimaassa (Botswana) yhteistyökouluksi on haettu Francistown Senior Secondary School (Francistown).  Koulu on lukiota vastaava afrikkalainen kumppani.

Opiskelijoiden rooli

Opiskelijat osallistuvat omassa koulussaan hankkeen tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Opiskelijat työskentelevät lisäksi tutkimuskurssilla selvittäen kohdemaan elinoloja, ympäristöä, väestöä jne. Vastaavasti botswanalaisen koulun opiskelijoita ohjataan työskentelemään samojen tavoitteiden/aikatauiun suuntaisesti.

Työskentelyn ideana on ajatus "vaihtopöydästä". Molempien koulujen opiskelijat valitsevat haastavimmat ja itseä lähinnä olevat aiheet. Opiskelijoilla on mahdollisuus oppia erilaisen kulttuurin vaikutuksesta siihen, mitkä asiat kummassakin maassa näyttäytyvät tärkeimmiltä ja minkälaisia ratkaisuja haasteisiin ehdotetaan. Tämän jälkeen etsitään yhteistä näkemystä siitä, minkälainen on ympäristön ja ihmisen toiminnan kannalta tavoiteltava tulevaisuudenkuva.

Opiskelijat sitoutetaan hankkeeseen ja he valitsevat YK:n ympäristöohjelman pohjalta itseään haastavimman teeman (teemaksi valikoitui ”Ilmastonmuutos”). Opettajat huolehtivat omissa oppiaineissaan (biologia, maantieto, historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto), että asioita käsitellään hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimisympäristöt ja sähköiset alustat

Raudaskylälä on kehitetty viime vuosina voimakkaasti verkko-opiskeluympäristöä (Moodle) sekä sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia (meneillään olevassa kaksivuotisessa Comenius-hankkeessa yhteydenpitoon käytetään eniten Facebookia).

Tavoitteena on, että kumppanuuskoulut ovat vuorovaikutuksessa helpoilla sosiaalisen median välineillä (Facebook), Varsinaisia työkaluja ovat avoimet verkkotyöskentelymenetelmät (Googlen verkkotyökalut - dokumenttien luonti, kyselylomakkeet). Työskentely dokumentoidaan valinnaiseksi lukion Moodle-kurssiksi.

Alkukartoitus (kysely) ja loppukartoitus (kysely) liittyy YK:n ympäristöohjelman sisältöjen tuntemukseen ja asenteiden kartoittamiseen (google-pohjainen).

Lisätietoja

Päivi Peltoniemi p. 050 4095 755, paivi.peltoniemi@rko.fi.